Dokumenty potřebné k výkupu pozemků

Výpis z katastru nemovitostí

(v případě bytové jednotky výpis k bytu i k celému domu) a snímek z katastrální mapy.

Kolaudacní rozhodnutí

Všechny nájemní smlouvy mezi pronajímateli a nájemci

Nabývací tituly (pod termínem právní titul je třeba rozumět právní skutečnosti, na jejichž základě došlo ke vzniku vlastnického práva)
  • kupní smlouva
  • darovací smlouva
  • usnesení soudu o dědictví
V případě, že na nemovitosti vázne jakékoli omezení vlastnického práva např. exekuce, zástavní smlouva, věcné břemeno, tak si připravte jednotlivé listiny.